หนังสือพระราชนิพนธ์,ในหลวงรัชกาลที่ 9

เรื่องเล่าจากปลายปากกาของในหลวงรัชกาลที่ 9

หนังสือพระราชนิพนธ์,ในหลวงรัชกาลที่ 9
หนังสือพระราชนิพนธ์,ในหลวงรัชกาลที่ 9

เรื่องเล่าจากปลายปากกาของในหลวงรัชกาลที่ 9

นอกจากในหลวงรัชกาลที่ 9 จะเป็น “อัครศิลปิน” และ “กษัตริย์นักพัฒนา” แล้ว พระองค์ท่านยังมีพระปรีชาสามารถด้านภาษาและวรรณกรรมอีกด้วย เห็นได้จาก ‘หนังสือพระราชนิพนธ์’ หลากหลายรูปแบบและหลายเล่ม วันนี้เราจึงขอรวบรวมหนังสือพระราชนิพนธ์เหล่านี้มาฝากกันอีกครั้ง

หนังสือพระราชนิพนธ์,ในหลวงรัชกาลที่ 9

พระราชานุกิจรัชกาลที่ 8

เป็นงานพระราชนิพนธ์เรื่องแรกๆ ซึ่งอยู่ในหนังสือ ‘พระราชานุกิจ’ โดยในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชนิพนธ์ ‘พระราชานุกิจรัชกาลที่ 8’ เพื่อพระราชทานในการพระราชกุศล 100 วัน ในงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาอานันทมหิดล เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2489 โดยหนังสือพระราชานุกิจ คือพระจริยวัตรที่พระเจ้าแผ่นดินจะทรงประพฤติพระราชกิจต่างๆ เป็นประจำทุกวัน เป็นการส่วนพระองค์ไม่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน ตั้งรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 8

หนังสือพระราชนิพนธ์,ในหลวงรัชกาลที่ 9

เมื่อข้าพเจ้าจากสยามสู่สวิตเซอร์แลนด์

เป็นพระราชนิพนธ์ในรูปแบบบันทึกประจำวันที่พระราชทานให้ตีพิมพ์ลงในวารสาร ‘วงวรรณคดี’ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2490 พระราชนิพนธ์เรื่องนี้เขียนก่อนและระหว่างวันเดินทางจากสยามสู่สวิทเซอร์แลนด์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2489 ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับไปศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 3 วัน จนถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2489 โดยพระองค์ทรงพรรณนาความรู้สึกของพระองค์ก่อน ระหว่างวันเดินทางจากสยามสู่สวิทเซอร์แลนด์ และจบลงด้วยหน้าที่ที่จะต้องทรงกระทำเพื่อบ้านเมืองต่อไป

รถแล่นฝ่าฝูงคนไปได้อย่างช้าที่สุด ถึงวัดเบญจมบพิตร รถแล่นเร็วขึ้นได้บ้าง ตามทางที่ผ่านมา ได้ยินเสียงใครคนหนึ่งร้องขึ้นมาดังๆ ว่า “อย่าละทิ้งประชาชน” อยากจะร้องบอกเขาลงไปว่า ถ้าประชาชนไม่ ‘ทิ้ง’ ข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าจะ ‘ละทิ้ง’ อย่างไรได้ แต่รถวิ่งเร็วและเลยไปไกลเสียแล้ว

อ่านฉบับเต็มได้ที่ “เปิด พระราชนิพนธ์ แรก ฉบับเต็ม… เมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิทเซอร์แลนด์” 

หนังสือพระราชนิพนธ์,ในหลวงรัชกาลที่ 9

นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ

เป็นหนังสือพระราชนิพนธ์แปลจากหนังสือ “A Man Called Intrepid” ของเซอร์วิลเลียม สตีเฟนสัน โดยพระองค์ทรงใช้ระยะเวลาในการแปลถึง 3 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2520 และเสร็จเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2523 หนังสือพระราชนิพนธ์เรื่องนี้ของ นายอินท์ หรือ Intrepid ซึ่งเปรียบเสมือนผู้กล้าที่อุทิศชีวิตเพื่อความถูกต้อง ยุติธรรม เสรีภาพ และสันติภาพ โดยไม่หวังลาภยศสรรเสริญใดๆ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2

นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ เป็นเรื่องอิงประวัติศาสตร์จึงมีความซับซ้อน โดยเฉพาะเมื่อเนื้อเรื่องประกอบด้วยร้อยแก้วและร้อยกรอง ซึ่งในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชนิพนธ์แปลออกเป็นบทกวีตามต้นฉบับโดยในร้อยกรองแบบไทย ซึ่งจุดนี้เป็นเครื่องแสดงให้เห็นพระปรีชาสามารถด้านภาษาและวรรณกรรมของพระองค์ท่านได้เป็นอย่างดี

หนังสือพระราชนิพนธ์,ในหลวงรัชกาลที่ 9

ติโต

พระราชนิพนธ์แปลอีกเล่มจากหนังสือ Tito ของ ฟิลลิส ออดี โดยทรงแปลไว้ในปี พ.ศ. 2519 และตีพิมพ์ออกจำหน่ายในปี พ.ศ. 2537 โดยพระราชนิพนธ์แปลเล่มนี้เพื่อใช้ศึกษาและเรียนรู้บุคคลที่น่าสนใจของโลก รวมถึงผู้สนใจในประวัติศาสตร์ให้ได้รู้จัก ‘ติโต’ หรือจอมพลโจซิบ โบรซ นายกรัฐมนตรีคอมมิวนิสต์คนแรกและประธานาธิบดีของประเทศยูโกสลาเวียเป็นรัฐบุรุษที่รวบรวมยูโกสวาเกีย ซึ่งประกอบขึ้นด้วยหลายชนชาติให้เป็นปึกแผ่น

หนังสือพระราชนิพนธ์,ในหลวงรัชกาลที่ 9

พระมหาชนก

“ขอจงมีความเพียรที่บริสุทธิ์ ปัญญาที่เฉียบแหลม กำลังกายที่สมบูรณ์” ความตอนหนึ่งของหนังสือพระมหาชนก ซึ่งเป็นเรื่องราวจากทศชาติสุดท้ายก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ โดยในพระชาติของพระมหาชนกว่าด้วยการบำเพ็ญวิริยะบารมี

หลังจากในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงสดับพระธรรมเทศนาของสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เมื่อปี พ.ศ. 2520 พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัย จึงค้นคว้าจากพระไตรปิฎกและแปลเป็นภาษาอังกฤษ โดยทรงดัดแปลงบางส่วนเพื่อให้อ่านเข้าใจง่ายขึ้น นอกจากนี้พระองค์ท่านยังทำเนื้อหาประกอบต่างๆ เป็นแผ่นที่ฝีพระหัตถ์ ทั้งภูมิศาสตร์เมืองโบราณ ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา จุดเรื่องเรืออัปปาง ฯลฯ ต่อมาในปี พ.ศ.2542 พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิมพ์พระมหาชนกเป็นฉบับการ์ตูน เพื่อความสะดวกแก่การศึกษาและทำความเข้าใจของเยาวชน อีกทั้งยังมีการจัดพิมพ์เป็นฉบับอักษรเบรลล์อีกด้วย

หนังสือพระราชนิพนธ์,ในหลวงรัชกาลที่ 9

เรื่องทองแดง

หนังสือพระราชนิพนธ์เรื่องทองแดง หรือ The Story of Tongcaeng เรื่องราวของสุนัขทรงเลี้ยง แต่เดิมเป็นสุนัขจรจัดเพศเมีย ซึ่งมีผู้นำมาทูลเกล้าฯ เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปเปิดศูนย์การแพทย์พระราม 9 โดยในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงค้นพบว่าลักษณะของคุณทองแดงคล้ายคลึงกับสุนัขพันธุ์บาเซนจิ ซึ่งเป็นสุนัขพันธุ์โบราณ อีกทั้งคุณทองแดงยังมีมารยาทเรียบร้อย เจียมเนื้อเจียมตัว มีความกตัญญูรู้คุณ โดยพระองค์ทรงพระราชนิพนธ์เป็นสารคดี 2 ภาษาคือ ไทยและอังกฤษ ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้วาดเป็นการ์ตูนเพื่อเผยแพร่อีกด้วย


ข้อมูลอ้างอิงจาก
www.finearts.go.th

 

keyboard_arrow_up