MY LIFE ห้องคือการใช้ชีวิต

หากเปรียบชีวิตเป็นละครหนึ่งเรื่อง สถานการณ์ทุกๆ วันที่เกิดขึ้นก็เปรียบเสมือนบทละครที่ร้อยเรียงกัน ผู้คนรอบข้างก็เปรียบเสมือนตัวละครที่ต่างมีปฏิสัมพันธ์

keyboard_arrow_up