LYFE ปลูกพื้นที่สีเขียวในอากาศ

วันหนึ่งที่การปลูกต้นไม้กลายเป็นเรื่องใหม่ที่สามารถเข้ามาเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีของมนุษย์ได้ และ “LYFE” คือนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้การปลูกต้นไม้ในบ้านไม่เป็นเรืองธรรมดาอีกต่อไป

keyboard_arrow_up