MOVIE SHADES: Ghost in The Shell เมื่อจิตไหลรวมสู่กายหยาบ ความรู้พื้นฐานก่อนไปดู

Ghost in The Shell ความล้ำของจินตนาการ และการออกแบบฉากรวมไปถึงตัวละคร ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อ server ของจิต หรือ ghost ที่ออกแบบได้ล้ำสมัยมากๆ ฉะนั้นไม่ควรพลาดที่จะไปชม

keyboard_arrow_up